తప్పుల డప్పుల గొప్పలు పలుకుతూ, కల్లల కృతుల కోకొల్లలు పాడుతూ,
నూతుల లోతుల గోతులు తవ్వుతూ, పరుల పాపాల కూడికలు కడుతూ,
కోతుల చేతల రీతులు పాటిస్తూ, లక్షల నీతుల బొధలు వల్లిస్తూ,
రోషాల పౌరుషాల తొడలు చరుస్తూ, స్వార్ధాల పెడర్ధాల భావాలు వెల్లడిస్తూ,
రేపుల ఎల్లుండ్ల భయాలు నిద్రపోతూ, అతుకుల బ్రతుకుల రోజులు గడుపుతూ,
ఆదాల వ్యయాల బంధాలు గణిస్తూ, అందాల ఆనందాల అర్ధాలు మరుస్తూ…

మొత్తం ఆర్జన: తర్జన భర్జన జీవన విసర్జన

 

Leave a Reply

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)